Bli medlem

Som medlem får du:
– Stöttar arbetet med att få igång kvarnen
– Förhandsinformation
– Inbjudningar till arrangemang mm
– Nyhetsbrev
– Naturupplevelser

Medlemsavgiften är 100:- per person.

Enklast sätter du in avgiften på bankgiro 5084-0842,
eller swishar till 123 546 592 7.
Ange namn, postadress och e-postadress så du inte missar något.

VÄLKOMMEN!

Här finner du information om och från styrelsen

Bengtemölla Gårds Vänners styrelse

– Dan Gunnar Danving, ordförande
– Rose-Marie Hiller, sekreterare
– Lisa Edlund, kassör
– Anders Cederberg, ledamot
– Jerker Carlson, ledamot
– Ulla Cronvall, ledamot
– Tommy Hiller, ledamot
– Leif Richard, ledamot

Adjungerad

– Jan-Erling Magnusson

Vill du komma i kontakt med styrelsen ber vi dig maila info@bentemolla.se

Stadgar

Nedan finns föreningens stadgar som uppdaterades vid stämman 2023. Det krävs att du har programmet Acrobat Reader som finns att hämta gratis.

Stadgar 2023.pdf (93 KB)

Hållbar utveckling

Styrelsens målsättning är:

”Att föreningens arbete skall möta dagens generations behov utan att äventyra framtida generationers behov.”

Årsmöte april 2024

Närvarande: 26 föreningsmedlemmar

§ 1
Stämman öppnades

§ 2
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Lars Gullstrand och till sekreterare Ulla Cronvall

§ 3
Val av justeringsman tillika rösträknare att jämte ordf. justera protokollet
Till justeringsman valdes Gunilla Boström att jämte ordförande justera protokollet

§ 4
Fastställande av dagordning
Stämman fastställde dagordningen

§ 5
Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Stämman fastställde att mötet utlyst stadgeenligt

§ 6
Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse
Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport presenterades och fastställdes

§ 7
Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen föredrogs av kassören och godkändes

§ 8
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna årets förvaltning
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

§ 9
Beslut om medlemsavgift och sponsoravgift för det kommande året.
Styrelsen föreslår oförändrade avgifter
Medlemsavgift: 100 kronor/person Sponsorsavgift: 1 000 kr/företag

§ 10
Framställning från styrelsen och motioner från medlemmarna
Ny rangordning av ingående mål i våra stadgar samt ändring av ordet medlemsavgift till ­sponsorsavgift (gäller företag) från föregående föreningsstämma fastställdes.
Inga motioner från medlemmar förelåg.

§ 11
Val av ordförande för ett år
Dan Gunnar Danving

§ 12
Val av styrelse
Sitter kvar sedan föregående stämma (till 2025) :
Jerker Carlson
Ann-Marie Nilsson avgår.  Fyllnadsval på ett år: Lisa Edlund
Björn Litzén avgår.  Fyllnadsval på ett år: Tommy Hiller

Omval på 2 år (för 2024–2025):
Anders Cederberg
Leif Richard
Ulla Cronvall

Nyval på 2 år (2024–2025):
Maud Norrfalk Johnsson
Rose-Marie Hiller

§ 13
Val av revisor
Omval av Hans Göran Nilsson och Örjan Svensson. Båda på 1 år.

§ 14
Övriga frågor
Anders Cederberg tackade Ann-Marie Nilsson och Lars Gullstrand för deras tid i styrelsen med blommor och presentkort.

§ 15
Stämman avslutades