Bli medlem

Som medlem får du:
– Stöttar arbetet med att få igång kvarnen
– Förhandsinformation
– Inbjudningar till arrangemang mm
– Nyhetsbrev
– Naturupplevelser

Medlemsavgiften är 100:- per person.

Enklast sätter du in avgiften på bankgiro 5084-0842,
eller swishar till 123 546 592 7.
Ange namn, postadress och e-postadress så du inte missar något.

VÄLKOMMEN!

Här finner du information om och från styrelsen

Bengtemölla Gårds Vänners styrelse

– Lars Gullstrand, ordförande
– Ulla Cronvall, sekreterare
– Ann-Marie Nilsson, kassör
– Anders Cederberg, ledamot
– Jerker Carlson, ledamot
– Leif Richard, ledamot
– Björn Litzén, ledamot

Adjungerad

– Jan-Erling Magnusson

Vill du komma i kontakt med styrelsen ber vi dig maila.

Stadgar

Nedan finns föreningens stadgar som uppdaterades vid stämman 2023. Det krävs att du har programmet Acrobat Reader som finns att hämta gratis.

Stadgar 2023.pdf (93 KB)

Hållbar utveckling

Styrelsens målsättning är:

”Att föreningens arbete skall möta dagens generations behov utan att äventyra framtida generationers behov.”

Årsmöte april 2023

Protokoll från föreningsstämma den 15 april 2023 HBF Bengtemölla Gårds Vänner

§ 1
Stämman öppnades
§ 2
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Lars Gullstrand och till sekreterare Ulla Cronvall
§ 3
Val av justeringsman tillika rösträknare att jämte ordf. justera protokollet
Till justeringsman valdes Tom Cronvall att jämte ordförande justera protokollet
§ 4
Fastställande av dagordning
Stämman fastställde dagordningen
§ 5
Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Stämman fastställde att mötet utlyst stadgeenligt
§ 6
Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse
Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport presenterades och fastställdes
§ 7
Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes
§ 8
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna årets förvaltning
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
§ 9
Beslut om medlemsavgift och sponsoravgift för det kommande året.
Styrelsen föreslår oförändrade avgifter
Medlemsavgift: 100 kronor/person Sponsorsavgift: 1 000 kr/företag
§ 10
Framställning från styrelsen och motioner från medlemmarna
Styrelsen har gjort smärre ändringar i stadgarna – under punkt 1. Föreningens ändamål; ny rangordning av ingående mål samt ändring av ordet medlemsavgift till sponsorsavgift (gäller företag).
§ 11
Val av ordförande för ett år
Lars Gullstrand
§ 12
Val av styrelse
Omval på 2 år (2023–2024) för : Ann-Marie Nilsson och Jerker Carlson
1 år kvar har (för 2023):
Anders Cederberg, Leif Richard och Ulla Cronvall
Sven Persson avböjde forsatt medverkan i styrelsen av hälsoskäl.
I hans ställe invaldes Björn Litzén.
§ 13
Val av revisor
Omval av Hans Göran Nilsson och Örjan Svensson. Båda på 1 år.
§ 14
Övriga frågor
Ordförande och Anders Cederberg tackade Sven Persson för tiden i styrelsen där han, förutom att ha varit en av grundarna till föreningen, även gjort en helgjuten insats med dokumentation av gården i ord och bild. Resultet: Boken om Bengtemölla.
Sven står till förfogande som guide och kunskapskälla så mycket som hans hälsa tillåter.
§ 15
Stämman avslutades med god fika från Café Smulan.